§ 52 (c28) Práva obviněného

(1) Obviněný má zejména právo

a) vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich; není však povinen vypovídat,

b) uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě,

c) klást vyslýchaným osobám otázky,

d) nahlížet do spisů,

e) být přítomen při hlavním líčení a veřejném zasedání,

f) činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky.

(2) Obviněný má dále právo zvolit si obhájce nebo více obhájců, přičemž smí mít současně nejvýše 6 zvolených obhájců. S obhájcem se může radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení. Během zadržení, výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody může obviněný s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.

(3) Obviněný může uplatňovat svá práva sám nebo prostřednictvím svého obhájce.

(4) Práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost omezena.

(5) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny umožnit obviněnému plné uplatnění jeho práv, včetně práva zvolit si obhájce. O těchto právech musí být obviněný v každém období řízení vhodným způsobem a srozumitelně poučen s přihlédnutím k povaze prováděného úkonu.

Žádný komentář

Napsat komentář