§ 50 (c26a) Odborný konzultant

(1) Ve věcech vyžadujících zvláštní odbornou znalost mohou orgány činné v trestním řízení využít pomoci odborného konzultanta, který v trestním řízení nemá postavení znalce; v přípravném řízení nezbavuje jeho účast státního zástupce a policejní orgán odpovědnosti za zákonný průběh řízení. O návrh určité osoby jako odborného konzultanta mohou též požádat jiný orgán veřejné moci nebo vědeckou anebo výzkumnou instituci.

(2) O přibrání odborného konzultanta se sepíše záznam. Se souhlasem předsedy senátu a v přípravném řízení orgánu činného v trestním řízení, který koná řízení, může odborný konzultant v rozsahu nezbytném pro výkon jeho funkce nahlížet do spisu a být přítomen při provádění úkonů trestního řízení. Do provádění úkonů však nesmí zasahovat. O všech skutečnostech, o nichž se odborný konzultant dozvěděl v průběhu trestního řízení, je povinen zachovávat mlčenlivost.

(3) Na vyloučení odborného konzultanta se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona a zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech o vyloučení znalce z podání znaleckého posudku.

(4) Odbornému konzultantovi náleží za poskytnutí odborné pomoci odměna a náhrada hotových výdajů, které účelně vynaložil v přímé souvislosti s poskytováním odborné pomoci; odměna nenáleží odbornému konzultantovi, který poskytuje odbornou pomoc v pracovněprávním vztahu k orgánu nebo instituci uvedené v odstavci 1 větě druhé. Odměna se stanoví podle množství účelně vynaložené práce a stupně odbornosti potřebné k poskytnutí odborné pomoci. Odměna se může přiměřeně krátit, pokud odborná pomoc nebyla poskytnuta řádně. Jde-li o zvlášť závažný případ nekvalitního poskytnutí odborné pomoci, může orgán činný v trestním řízení odměnu zcela odepřít. Odměna a náhrada hotových výdajů se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je odborný konzultant povinen z odměny a náhrady hotových výdajů odvést podle zákona o dani z přidané hodnoty.

(5) Výši a způsob určení odměny a náhrady účelně vynaložených hotových výdajů odborného konzultanta a způsob jejich výplaty stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

(6) Nárok na úhradu odměny a náhrady hotových výdajů je odborný konzultant povinen vyúčtovat do 3 dnů od poskytnutí odborné pomoci. Výši odměny a náhrady hotových výdajů určí orgán činný v trestním řízení, který odborného konzultanta přibral, do 30 dnů od provedení vyúčtování. Nesouhlasí-li orgán činný v trestním řízení s výší vyúčtované odměny nebo náhrady hotových výdajů, rozhodne usnesením. Proti usnesení je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

Žádný komentář

Napsat komentář