§ 41 (c17) Příslušnost policejního orgánu

(přesun z § 161 odst. 2 až 8 a upraveno)

(1) Nestanoví-li trestněprocesní zákon jinak, vyšetřování konají útvary Policie České republiky.

(2) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Policie České republiky, příslušníky Vězeňské služby České republiky, celníky a o trestných činech spáchaných zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce v Policii České republiky nebo o trestných činech spáchaných zaměstnanci České republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky v souvislosti s plněním jejich pracovních úkolů, koná Generální inspekce bezpečnostních sborů.

(3) Při splnění podmínek uvedených v § 27/c9 koná Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřování podle odstavce 2 i proti těm spoluobviněným, kteří nejsou příslušníky Policie České republiky, příslušníky Vězeňské služby České republiky anebo celníky nebo zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce v Policii České republiky, Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky. Ustanovení § 29/c11 tím není dotčeno.

(4) Vyšetřování o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech anebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž jsou příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené nebo založené Ministerstvem obrany, koná pověřený orgán Vojenské policie.

(5) Jednotlivé úkony vyšetřování mohou na základě dožádání provést i jiné policejní orgány.

(6) Zkrácené přípravné řízení konají policejní orgány uvedené v § 40.

Žádný komentář

Napsat komentář