§ 33 (c15) Příslušnost k výkonu dozoru

(přesun z § 12 jednacího řádu státního zastupitelství)

(1) K výkonu dozoru je příslušný státní zástupce přidělený ke státnímu zastupitelství, které působí při soudu, jenž by byl příslušný konat ve věci řízení v prvním stupni, pokud trestněprocesní zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Nemůže-li úkon v rámci postupu před zahájením trestního stíhání pro jeho neodkladnost provést příslušný státní zástupce, provede jej státní zástupce nepříslušný, který v takovém případě příslušného státního zástupce o provedení úkonu bez zbytečného odkladu vyrozumí a věc mu předá.

(2) Nelze-li pro neúplnost skutkových zjištění určit příslušnost státního zástupce k výkonu dozoru v době, kdy policejní orgán zahájil trestní řízení, policejní orgán doručí informaci o provedení prvního úkonu trestního řízení státnímu zástupci státního zastupitelství odpovídajícího stupně v sídle policejního orgánu nebo jeho organizační složky. Policejní orgán s působností pro území celé České republiky doručí informaci o provedení prvního úkonu trestního řízení krajskému státnímu zastupitelství v sídle policejního orgánu nebo jeho organizační složky, u něhož je činná osoba, která tento úkon učinila.

(3) Není-li trestněprocesním zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak, státní zástupce, jemuž byla doručena informace o provedení prvního úkonu trestního řízení a který se nepovažuje za místně nebo věcně příslušného, učiní veškeré úkony, které nesnesou odkladu, včetně vydání rozhodnutí, jež činí státní zástupce podle trestněprocesního zákona při použití operativně pátracích prostředků, která náleží do působnosti státního zastupitelství a ke kterým je oprávněn, tak, aby nedošlo ke zmaření účelu trestního řízení. Po vykonání těchto úkonů postoupí věc k dalšímu řízení státnímu zastupitelství místně a věcně příslušnému.

Žádný komentář

Napsat komentář