§ 68 (c45) Práva poškozeného

(1) Poškozený má zejména právo

a) vyjádřit se, zda souhlasí s trestním stíháním,

b) nahlížet do spisů,

c) činit návrh na provedení důkazů a na doplnění dokazování a předkládat důkazy,

d) zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu,

e) zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu,

f) klást vyslýchaným osobám otázky,

g) před skončením řízení se k věci vyjádřit,

h) uplatnit vůči obviněnému nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení, které obviněný na jeho úkor trestným činem získal (dále jen „majetkový nárok“) a

i) v případech stanovených trestněprocesním zákonem podávat opravné prostředky.

(2) Poškozený má právo v kterémkoliv stadiu trestního řízení učinit prohlášení o tom, jaký dopad na něj měl spáchaný trestný čin. Prohlášení lze učinit i písemně.

(3) Poškozený se může rovněž výslovným prohlášením sděleným orgánu činnému v trestním řízení vzdát procesních práv, které mu trestněprocesní zákon jako poškozenému přiznává; v takovém případě se mu ani nedoručují písemnosti související s uplatněním těchto práv. Vezme-li toto prohlášení zpět, může znovu uplatňovat práva poškozeného od doručení zpětvzetí soudu nebo orgánu činnému v trestním řízení, který v této době vede řízení.

(4) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny v každém období řízení umožnit poškozenému plné uplatnění jeho práv, včetně práva dát se zastupovat zmocněncem. O těchto právech je třeba poškozeného vhodným a srozumitelným způsobem poučit. Řízení musí orgány činné v trestním řízení vést s potřebnou ohleduplností k poškozenému a při šetření jeho osobnosti.

Žádný komentář

Napsat komentář