§ f22

Pokračování v řízení

(1) Po doručení nálezu Ústavního soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení nebo jeho části, pokračuje tento orgán v tom stadiu řízení, které bezprostředně předcházelo vydání zrušeného rozhodnutí, nestanoví-li zákon nebo nález Ústavního soudu jinak. Přitom je vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Ústavní soud, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení Ústavní soud nařídil.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije přiměřeně, pokud Ústavní soud nálezem zakázal některému orgánu činnému v trestním řízení, aby pokračoval v porušování ústavně zaručeného základního práva nebo svobody, a přikázal mu, aby, pokud je to možné, obnovil stav před jejich porušením.

§ f23

Zrušení rozhodnutí ve prospěch obviněného

Pokud Ústavní soud zrušil rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení pouze ve prospěch obviněného,

a) doba od právní moci původního rozhodnutí ve věci samé do doručení nálezu Ústavního soudu se do promlčecí doby nezapočítává,

b) v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch; jde-li o jiné rozhodnutí, ustanovení o01 a o02 odst. 1/§ 150 starého tr. ř. se použije přiměřeně,

c) jeho smrt nebo prohlášení za mrtvého nebrání konání dalšího řízení a trestní stíhání nelze zastavit jen proto, že obviněný zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

§ f24

Zrušení odsuzujícího rozsudku ve vztahu k některému z trestných činů

Pokud Ústavní soud zrušil rozsudek soudu, jen pokud jde o některý z trestných činů, za které byl pravomocně uložen úhrnný nebo souhrnný trest, stanoví příslušný soud neprodleně po doručení nálezu ve veřejném zasedání rozsudkem přiměřený trest za zbývající trestné činy.

§ f25

Důsledky zrušení rozhodnutí pro jeho výkon

(1) Pokud obviněný vykonává trest odnětí svobody uložený mu rozsudkem, rozhodne příslušný soud neprodleně po doručení nálezu Ústavního soudu, kterým byl zrušen výrok
o tomto trestu, o vazbě.

(2) Pokud se vykonává jiné rozhodnutí zrušené nálezem Ústavního soudu, rozhodne příslušný orgán činný v trestním řízení po doručení nálezu, nestanoví-li zákon nebo nález Ústavního soudu jinak, o zastavení nebo přerušení jeho výkonu, popřípadě učiní jiné vhodné opatření.

Žádný komentář