§ f19

Obecné ustanovení

 (1) Řízení proti uprchlému lze konat proti tomu, kdo se vyhýbá trestnímu řízení pobytem v cizině nebo tím, že se skrývá.

(2) Obhájce obviněného má v řízení proti uprchlému stejná práva jako obviněný, nemůže však za něj prohlásit vinu, ani se k činu doznat.

(3) Všechny písemnosti určené pro obviněného se doručují pouze obhájci.

(4) Předvolání k líčení a k veřejnému zasedání se také vhodným způsobem uveřejní. Líčení nebo veřejné zasedání se provede i v nepřítomnosti obviněného, a to bez ohledu na to, zda se obviněný o jeho konání dozvěděl.

§ f20

Zahájení řízení proti uprchlému

(1) Řízení proti uprchlému se zahajuje doručením sdělení obhájci, že je obviněný stíhán.  Sdělení musí mít shodné obsahové náležitosti jako záznam o sdělení obvinění a dále v něm musí být uvedeny důvody, pro které má být vedeno řízení proti uprchlému. Na sdělení podle věty první se jinak obdobně použijí ustanovení tohoto zákona o záznamu o sdělení obvinění.

(2) Vyvstal-li důvod pro konání řízení proti uprchlému až po sdělení obvinění obviněnému do podání obžaloby, o konání řízení proti uprchlému rozhoduje státního zástupce.

(3) O konání řízení proti uprchlému po podání obžaloby rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo i bez takového návrhu. Návrh může státní zástupce učinit už v obžalobě.

(4) Usnesení, kterým se zahajuje řízení proti uprchlému, se doručí obhájci obviněného.

§ f21

Pominutí důvodů pro konání řízení proti uprchlému

(1) Pominou-li důvody pro konání řízení proti uprchlému, pokračuje se v trestním řízení podle obecných ustanovení. Požaduje-li to obviněný, provedou se v řízení před soudem znovu důkazní prostředky provedené v předchozím soudním řízení, pokud to jejich povaha připouští a pokud opakování dokazování nebrání jiná závažná skutečnost; v opačném případě se obviněnému přečtou protokoly o provedení těchto důkazních prostředků nebo se mu přehrají záznamy pořízené o úkonech a umožní se mu, aby se k nim vyjádřil.

(2) Skončilo-li řízení proti uprchlému pravomocným odsuzujícím rozsudkem a poté pominuly důvody, pro které se řízení proti uprchlému vedlo, na návrh odsouzeného podaný do 15 dnů od doručení rozsudku soud prvního stupně takový rozsudek zruší a v rozsahu stanoveném v odstavci 1 se hlavní líčení provede znovu. O právu navrhnout zrušení pravomocného odsuzujícího rozsudku musí být při doručení rozsudku odsouzený poučen. Soud postupuje přiměřeně podle věty první a druhé také v případě, že to vyžaduje mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Doba od právní moci odsuzujícího rozsudku do jeho zrušení podle odstavce 2 se do promlčecí doby nezapočítává.

(3) Pokud nastaly důvody pro vedení řízení proti uprchlému až po pravomocném odsouzení obviněného a ve vykonávacím řízení bylo rozhodnuto o nařízení výkonu podmíněně odloženého trestu, o přeměně uloženého trestu na nepodmíněný trest odnětí svobody nebo o tom, že bude vykonán uložený náhradní nepodmíněný trest odnětí svobody, a poté pominuly důvody, pro které se řízení proti uprchlému vedlo, použije se přiměřeně odstavec 2.

 (4) V novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného.

Žádný komentář