Díl 1

Sjednání dohody v přípravném řízení a podání návrhu na její schválení

§ f1

Podmínky a postup při sjednání dohody o vině a trestu

(1) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný, může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu. Neshledá-li státní zástupce návrh obviněného důvodným, vyrozumí o svém stanovisku obviněného, a má-li obviněný obhájce, též jeho.

(2) K jednání o dohodě o vině a trestu státní zástupce předvolá obviněného; o době a místu jednání vyrozumí obhájce obviněného a poškozeného.

(3) Podmínkou sjednání dohody o vině a trestu je prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení.

(4) Má-li státní zástupce za to, že jsou splněny zákonné podmínky pro uložení ochranného opatření, upozorní obviněného na možnost postupu podle § x33 odst. 2 i v případě, že dojde k sjednání dohody o vině a trestu, ve které nebude ochranné opatření dohodnuto. Bez tohoto upozornění může postupovat podle § x33 odst. 2 jen, pokud důvody pro uložení ochranného opatření vyšly najevo až po podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu soudu.

(5) Státní zástupce při sjednávání dohody o vině a trestu dbá také na zájmy poškozeného. Je-li poškozený při sjednávání dohody o vině a trestu přítomen, vyjádří se zejména k rozsahu a způsobu uspokojení jeho majetkového nároku. Dohodu o vině a trestu lze sjednat i bez přítomnosti poškozeného, nedostaví-li se k jednání, ačkoli o něm byl řádně vyrozuměn, nebo nedostaví-li se k jednání a majetkový nárok již uplatnil nebo prohlásil, že jej uplatňovat nebude. Uplatnil-li poškozený, který není jednání přítomen, majetkový nárok, může se státní zástupce za poškozeného dohodnout s obviněným o rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení až do výše uplatněného majetkového nároku.

(6) Dohoda o vině a trestu obsahuje

a) označení státního zástupce, obviněného a poškozeného, byl-li přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a způsobem uspokojení svého majetkového nároku,

b) datum a místo jejího sepsání,

c) popis skutku, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a způsobu jeho spáchání, případně jiných okolností, za nichž k němu došlo, tak, aby nemohl být zaměněn s jiným skutkem,

d) označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován, a to jeho zákonným pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení zákona a všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu,

e) prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán a který je předmětem sjednané dohody o vině a trestu,

f) v souladu s trestním zákoníkem dohodnutý druh, výměru a způsob výkonu trestu včetně délky zkušební doby a v případech stanovených trestním zákoníkem náhradního trestu, případně upuštění od potrestání, a rozsah přiměřených omezení a povinností v případě, že to trestní zákoník umožňuje a že byly dohodnuty; při dohodě o druhu a výměře trestu se přihlédne i k tomu, zda obviněný trestným činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch (§ 39 odst. 7 trestního zákoníku),

g) rozsah a způsob uspokojení majetkového nároku poškozeného, byl-li dohodnut,

h) ochranné opatření, přichází-li v úvahu jeho uložení a bylo-li dohodnuto, a

i) podpis státního zástupce a obviněného, podpis obhájce, byl-li přítomen při sjednávání dohody o vině a trestu, a podpis poškozeného, byl-li přítomen při sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a způsobem uspokojení svého majetkového nároku.

(7) Dojde-li ke sjednání dohody o vině a trestu, státní zástupce její opis doručí obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který uplatnil řádně a včas svůj majetkový nárok (§ 69 nového tr. ř.). Nedojde-li k dohodě o vině a trestu, provede o tom státní zástupce záznam do protokolu; v takovém případě se k prohlášení viny učiněnému obviněným v dalším řízení nepřihlíží.

(8) Dohodu o vině a trestu nelze sjednat v řízení proti uprchlému a proti osobě, jejíž svéprávnost je omezena.

§ f2

Návrh na schválení dohody o vině a trestu

(1) Došlo-li k sjednání dohody o vině a trestu, státní zástupce podá soudu v rozsahu sjednané dohody návrh na schválení dohody o vině a trestu. Nedošlo-li k dohodě o rozsahu a způsobu uspokojení majetkového nároku poškozeného, státní zástupce na tuto skutečnost v návrhu na schválení dohody o vině a trestu soud upozorní.

(2) K návrhu připojí státní zástupce sjednanou dohodu o vině a trestu a další písemnosti, které mají význam pro další řízení a rozhodnutí soudu.

(3) Státní zástupce může vzít návrh na schválení dohody o vině a trestu zpět až do doby, než se soud odebere k závěrečné poradě; v řízení před samosoudcem až do doby, než počne vyhlašovat rozhodnutí ve věci. Zpětvzetím návrhu na schválení dohody o vině a trestu se věc vrací do přípravného řízení.

Díl 2

Doručení a přezkoumání návrhu na schválení dohody o vině a trestu

§ f2a

Doručení návrhu

Na doručení návrhu na schválení dohody o vině a trestu se obdobně použije § y6; § y7 a y7a se nepoužijí.

§ f3

Hlediska přezkoumání návrhu

Předseda senátu přezkoumá návrh na schválení dohody o vině a trestu; přitom postupuje přiměřeně podle § y8 a § y9 odst. 1. Předseda senátu také přezkoumá, zda nejsou dány důvody uvedené v § f6 odst. 2.  

§ yf4

Rozhodnutí

(1) Předseda senátu po přezkoumání návrhu na schválení dohody o vině a trestu

a) učiní některé z rozhodnutí uvedených v § y10 odst. 1 písm. a) až d), f) nebo g), nebo

b) rozhodne o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro závažné procesní vady nebo z důvodů uvedených v § f6 odst. 2.

(2) V usnesení podle odstavce 1 písm. b) je třeba označit konkrétní vady nebo skutková zjištění, která byla důvodem odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu. Jakmile usnesení o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu nabude právní moci, věc se vrací do přípravného řízení.

(3) Neučiní-li předseda senátu žádné z rozhodnutí uvedených v odstavci 1, nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu.

(4) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou státní zástupce i obviněný podat stížnost, která má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání může podat stížnost, která má odkladný účinek, též poškozený. Proti rozhodnutí o schválení narovnání může podat poškozený stížnost jen v případě, že rozhodnutí není v souladu s dohodou o narovnání, kterou uzavřel s obviněným. V případě rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 písm. b) doručí předseda senátu obviněnému spolu s rozhodnutím i opis návrhu na schválení dohody o vině a trestu.

(5) Ustanovení § y13 se použije přiměřeně.

Díl 3

Řízení o schválení dohody o vině a trestu

§ f5

Průběh veřejného zasedání

(1) O návrhu na schválení dohody o vině a trestu rozhoduje soud ve veřejném zasedání. Předseda senátu předvolá k veřejnému zasedání obviněného; o době a místu řízení vyrozumí státního zástupce a obhájce obviněného, jakož i poškozeného. Má-li poškozený zmocněnce, vyrozumí se o veřejném zasedání jen jeho zmocněnec. Veřejné zasedání se koná za stálé přítomnosti obviněného a státního zástupce.

(2) Po zahájení veřejného zasedání státní zástupce přednese návrh na schválení dohody o vině a trestu.

(3) Po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a trestu vyzve předseda senátu obviněného, aby se k návrhu vyjádřil, a dotáže se jej, zda souhlasí se sjednanou dohodou o vině a trestu a zda

a) rozumí sjednané dohodě o vině a trestu, zejména zda je mu zřejmé, co tvoří podstatu skutku, který se mu klade za vinu, jaká je jeho právní kvalifikace a jaké trestní sazby zákon stanoví za trestný čin, který je v tomto skutku spatřován,

b) prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, učinil dobrovolně a bez nátlaku a byl poučen o svých právech na obhajobu,

c) jsou mu známy všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu, zejména že se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání proti rozsudku, kterým by soud dohodu o vině a trestu schválil, s výjimkou důvodu uvedeného v § 245 odst. 1 větě druhé.

(4) Po vyjádření obviněného umožní soud poškozenému, je-li přítomen, aby se vyjádřil.

(5) Dokazování soud neprovádí. Považuje-li to za potřebné, může vyslechnout obviněného a opatřit potřebná vysvětlení.

§ f6

Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu

(1) Soud může rozhodovat o skutku, jeho právní kvalifikaci, trestu a ochranném opatření pouze v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu. O nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení rozhoduje soud v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu, pokud s ní poškozený souhlasí, nebo pokud dohodnutý rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného.

(2) Soud dohodu o vině a trestu neschválí, je-li nesprávná z hlediska souladu se skutkovým stavem vyplývajícím ze spisu nebo nepřiměřená z hlediska druhu a výše navrženého trestu, případně ochranného opatření, nebo nesprávná z hlediska rozsahu a způsobu uspokojení majetkového nároku poškozeného, anebo zjistí-li, že došlo k závažnému porušení práv obviněného při sjednávání dohody o vině a trestu. Soud neschválí dohodu o vině a trestu také v případě, že v řízení před soudem vyjde najevo, že státní zástupce nebo obviněný nesouhlasí s jejím schválením. V takovém případě věc vrátí usnesením do přípravného řízení. Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

(3) Soud může v případech stanovených v odstavci 2 namísto vrácení věci
do přípravného řízení umožnit státnímu zástupci a obviněnému, aby na základě vznesených výhrad navrhli nové znění dohody o vině a trestu. Za tímto účelem předseda senátu přeruší nebo odročí veřejné zasedání. Pokud nedojde k sjednání nového znění dohody o vině a trestu ve stanovené lhůtě, postupuje soud podle odstavce 2.

(4) Soud dohodu o vině a trestu schválí odsuzujícím rozsudkem, ve kterém uvede výrok o schválení dohody o vině a trestu a výrok o vině a trestu, případně ochranném opatření, v souladu s dohodou o vině a trestu. Výrok o majetkovém nároku poškozeného soud uvede v souladu s dohodou o vině a trestu, se kterou poškozený souhlasí, nebo s dohodou o vině a trestu, v níž dohodnutý rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného; jinak soud postupuje podle § y58/§ 228, pokud je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, popřípadě podle § y59/ 229.

(5) Ustanovení § y50 až y53 se použijí přiměřeně.

§ f7

Vrácení věci do přípravného řízení

 Byla-li věc vrácena do přípravného řízení, v dalším řízení se ke sjednané dohodě o vině a trestu, včetně prohlášení o vině obviněným, nepřihlíží; ledaže obviněný požádá, aby takové prohlášení bylo posouzeno jako prohlášení viny podle § y27. Vrácení věci do přípravného řízení nevylučuje sjednání nové dohody o vině a trestu. Je-li obviněný ve vazbě a soud zároveň nerozhodl o propuštění obviněného na svobodu, pokračuje vazba v přípravném řízení, která však nesmí spolu s vazbou již vykonanou přesáhnout nejvyšší doby trvání vazby uvedené v § d41 až d43/§ 72a odst. 1 až 3.

Žádný komentář