§ y68

Obecné ustanovení

(1) Koná-li se hlavní líčení nebo veřejné zasedání, jehož se účastní obviněný, rozhodne soud i o vazbě, je-li to potřebné vzhledem ke stanoveným lhůtám.

(2) Rozhoduje-li soud o vzetí obviněného do vazby mimo hlavní líčení, veřejné zasedání nebo řízení proti zadrženému obviněnému, anebo rozhoduje-li o vzetí do vazby soudce pro přípravné řízení, rozhoduje vždy ve vazebním zasedání.

(3) V jiných případech než uvedených v odstavcích 1 a 2 se rozhoduje ve vazebním zasedání, jestliže o to obviněný výslovně požádá, nebo soud anebo soudce pro přípravné řízení považuje osobní slyšení obviněného za potřebné pro účely rozhodnutí o vazbě. Vazební zasedání však není třeba konat, i když o jeho konání obviněný výslovně požádal, jestliže

a) obviněný se jej následně odmítl zúčastnit,

b) obviněný byl slyšen k vazbě v posledních 6 týdnech, neuvedl žádné nové okolnosti podstatné pro rozhodnutí o vazbě nebo jím uváděné okolnosti zjevně nemohou vést ke změně rozhodnutí o vazbě,

c) zdravotní stav obviněného neumožňuje jeho výslech, nebo

d) obviněný se propouští z vazby.

(4) Má-li být rozhodováno o vazbě podle odstavce 3 a není dán některý z důvodů, pro který není třeba konat vazební zasedání, je třeba obviněného vyrozumět předem o tom, že bude rozhodováno o jeho vazbě a poučit jej o právu požádat o konání vazebního zasedání ve  stanovené lhůtě.

§ y69

Příprava vazebního zasedání

(1) Předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení předvolá nebo nechá předvést k vazebnímu zasedání obviněného a vyrozumí o něm státního zástupce a obhájce obviněného. Rozhoduje-li se o vazbě zadrženého nebo zatčeného obviněného, obhájce se vhodným způsobem vyrozumí, je-li dosažitelný.

(2) Dobu konání vazebního zasedání stanoví předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení tak, aby státní zástupce a obhájce obviněného měli možnost se vazebního zasedání zúčastnit a byly dodrženy lhůty stanovené pro rozhodnutí o vazbě.

§ y70

Přítomnost osob při vazebním zasedání

(1) Vazební zasedání se v řízení před soudem koná za stálé přítomnosti všech členů senátu.

(2) Vazebního zasedání se vždy účastní obviněný. Účast státního zástupce a obhájce na vazebním zasedání není nutná.

  • Vazební zasedání se koná bez účasti veřejnosti.

§ y71

Průběh vazebního zasedání

(1) Po zahájení vazebního zasedání podá předseda senátu a v přípravném řízení soudce pro přípravné řízení zprávu o stavu věci. Poté podle povahy věci přednese návrh státní zástupce nebo žádost o propuštění z vazby obviněný nebo jeho obhájce.

(2) Státní zástupce, obviněný a jeho obhájce přednesou svá vyjádření a případné návrhy na provedení šetření potřebného pro rozhodnutí o vazbě. Není-li některá z těchto osob přítomna a jsou-li její vyjádření a návrhy obsaženy ve spise, anebo požádá-li o to, přednese jejich obsah předseda senátu a v přípravném řízení soudce pro přípravné řízení. Následně předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení vyslechne obviněného ke všem okolnostem podstatným pro rozhodnutí o vazbě. Státní zástupce a obhájce mohou klást obviněnému otázky, avšak teprve tehdy, až jim k tomu předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení udělí slovo.

(3) Je-li ve vazebním zasedání prováděno dokazování, použijí se přiměřeně ustanovení o dokazování v hlavním líčení; omezení použitelnosti protokolu o výslechu jiných osob než obviněného se neuplatní.

(4) Na závěr vazebního zasedání předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení udělí slovo k závěrečným řečem státnímu zástupci, obhájci a obviněnému.

(5) Rozhodnutí se vždy vyhlásí ve vazebním zasedání.

(6) Ustanovení § 55b, § 56 a § 57 stávajícího trestního řádu se přiměřeně použijí i na vazební zasedání[TLM1] .


 [TLM1]Bude přesunuto k protokolaci

Žádný komentář