Díl 1

Doručení obžaloby a s tím související úkony

§ y6

Doručení obžaloby

Předseda senátu dá nejpozději do 15 dnů od podání obžaloby k soudu doručit opis obžaloby obviněnému a jeho obhájci, a je-li obviněný omezen ve svéprávnosti, také jeho opatrovníku, opis obžaloby dá doručit také poškozenému, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé. Pokud poškozený nepodal návrh na uspokojení svého majetkového nároku, poučí jej zároveň o právu podat takový návrh. Bylo-li v obžalobě navrženo zabrání věci nebo zabrání části majetku náležející jiné osobě než obviněnému, dá předseda senátu doručit opis obžaloby též zúčastněné osobě. 

§ y7

Právo obviněného vyjádřit se k obžalobě

(1) Předseda senátu spolu s doručením opisu obžaloby upozorní obviněného, že má právo se ve lhůtě stanovené předsedou senátu vyjádřit ke skutečnostem uvedeným v obžalobě, zejména

a) zda se cítí být nevinen nebo vinen spácháním skutku anebo některého ze skutků uvedených v obžalobě a z jakých důvodů,

b) zda souhlasí s popisem skutku a jeho právní kvalifikací a s navrženým trestem, případně ochranným opatřením,

c) zda má zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu nebo zda chce v hlavním líčení prohlásit svou vinu,

d) které skutečnosti považuje za nesporné, a

e) zda požaduje opakování všech nebo některých výslechů dříve vyslechnutých osob v hlavním líčení, nebo zda souhlasí s přečtením protokolů o jejich výslechu.  

 (2) Předseda senátu spolu s upozorněním podle odstavce 1 poučí obviněného o následcích spojených s vyjádřeními uvedenými v odstavci 1; poučí jej zároveň i o tom, že vyjádření k obžalobě, nejde-li o doznání nebo prohlášení viny, za něj může učinit i jeho obhájce, a to i když se hlavní líčení bude konat v jeho nepřítomnosti. Zašle-li obviněný vyjádření k obžalobě, předseda senátu je doručí státnímu zástupci.

§ y7a

Návrhy na provedení dalších důkazních prostředků

 Předseda senátu spolu s doručením opisu obžaloby vyzve osoby, jimž se opis obžaloby doručuje, aby v jím stanovené přiměřené lhůtě sdělily soudu návrhy na provedení dalších důkazních prostředků v hlavním líčení a uvedly okolnosti, které mají být důkazy získanými z takových důkazních prostředků objasněny. Zároveň je upozorní, že může v hlavním líčení zamítnout návrh na provedení důkazního prostředku, o kterém strana věděla již v době doručení této výzvy, ale bez vážného důvodu jej nenavrhla.

Díl 2

Přezkoumání obžaloby

§ y8

Hlediska přezkoumání obžaloby

 (1) Předseda senátu přezkoumá obžalobu podanou u soudu z toho hlediska, zda pro další řízení poskytuje spolehlivý podklad, zejména prověří, zda je dána příslušnost soudu k projednání věci (§ 16 až 22/§c4 až c7), zda v přípravném řízení nedošlo k závažným procesním vadám, které nelze napravit v řízení před soudem, a zda byly v přípravném řízení objasněny základní skutečnosti, bez kterých není možno hlavní líčení provést a v něm rozhodnout.

(2) Předseda senátu posoudí obžalobu na základě spisu zejména z hlediska, zda skutek, který je předmětem obžaloby, nebude třeba posuzovat podle jiného ustanovení trestního zákona, než podle kterého jej posuzuje obžaloba, zda je třeba učinit některé z rozhodnutí uvedených v § y10 nebo zda lze sjednat dohodu o vině a trestu anebo zda může vydat trestní příkaz nebo nařídit hlavní líčení.

§ y9

Postup při přezkoumání obžaloby

(1) Pro účely přezkoumání obžaloby může předseda senátu vyslechnout obviněného nebo jinou osobu anebo opatřit potřebná vyjádření. Považuje-li to za potřebné, provede za tímto účelem veřejné zasedání bez účasti ostatních členů senátu.

            (2) Má-li předseda senátu za to, že by vzhledem k okolnostem případu bylo vhodné sjednání dohody o vině a trestu, zjistí stanovisko obviněného a státního zástupce k takovému postupu. Vyjádří-li se státní zástupce a obviněný, že mají zájem jednat o dohodě o vině a trestu, předseda senátu stanoví státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení takové dohody. Podá-li státní zástupce ve stanovené lhůtě soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu, postupuje předseda senátu podle § f2a až f7; v případech, ve kterých se podle § f7 věc vrací do přípravného řízení, předseda senátu jedná na podkladě původní obžaloby. Nepodá-li státní zástupce ve stanovené lhůtě soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu, předseda senátu nařídí hlavní líčení, pokud neučiní některé z rozhodnutí uvedených v § y10 nebo nevydá trestní příkaz.

§ y10

Rozhodnutí

(1) Předseda senátu po přezkoumání obžaloby

a) rozhodne o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je nejblíže společně nadřízen jeho soudu a soudu, jenž je podle něj příslušný, má-li za to, že sám není příslušný k jejímu projednání; takto rozhodnout nelze, pokud mu již byla věc přikázána podle § 24 nebo 25/§ c12 nebo c13 nadřízeným soudem, ledaže by se skutkový podklad pro posouzení příslušnosti mezitím podstatně změnil,

b) postoupí věc jinému orgánu, jsou-li dány okolnosti uvedené v x24/§ 171 odst. 1/;

c) trestní stíhání zastaví, jsou-li dány okolnosti uvedené v x25/1ú§ 172 odst. 1,

d) trestní stíhání přeruší, jsou-li dány okolnosti uvedené v x26/§ 173 odst. 1,

e) vrátí věc státnímu zástupci k došetření, je-li to třeba k odstranění závažných procesních vad přípravného řízení, které nelze napravit v řízení před soudem, nebo k objasnění základních skutkových okolností, bez kterých není možné v řízení před soudem ve věci rozhodnout,
a v řízení před soudem by takové došetření bylo v porovnání s možnostmi opatřit takový důkaz v přípravném řízení spojeno s výraznými obtížemi nebo by zřejmě bylo na újmu rychlosti řízení[TLM1] ,

f) trestní stíhání podmíněně zastaví nebo rozhodne o schválení narovnání, nebo

g) může zastavit trestní stíhání, jsou-li dány okolnosti uvedené v x25/2 písm. b)/ § 172 odst. 2/.

(2) Předseda senátu může zastavit trestní stíhání z důvodů uvedených v x25/1 písm. a) a c)/ § 172 odst. 1 písm. a) a c) nebo postoupit věc jen tehdy, pokud byla věc v přípravném řízení z tohoto hlediska náležitě objasněna a není třeba provádět další dokazování.

 (3) Pokud předseda senátu neučiní žádné z rozhodnutí uvedených v odstavci 1 nebo nevydá trestní příkaz, nařídí hlavní líčení.

(4) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) až g) mohou státní zástupce
a obviněný podat stížnost, která má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání může podat stížnost, která má odkladný účinek, též poškozený. Proti rozhodnutí o schválení narovnání může poškozený podat stížnost jen v případě, že rozhodnutí není v souladu s dohodou o narovnání, kterou uzavřel s obviněným.

 § y11

Vrácení věci k došetření a jiné právní posouzení skutku

(1) Vrátí-li předseda senátu věc státnímu zástupci k došetření, uvede v usnesení, v kterých směrech je třeba přípravné řízení doplnit a které skutečnosti je třeba objasnit, popřípadě které úkony je třeba provést.

(2) Má-li předseda senátu za to, že při správném použití zákona je nutné skutek, který je předmětem obžaloby, posoudit podle jiného ustanovení zákona, než podle kterého jej posuzovala obžaloba, vrátí věc státnímu zástupci k došetření, je-li třeba vzhledem k odchylnému právnímu posouzení věc ještě blíže objasnit. Není-li došetření třeba, upozorní předseda senátu na možnost odchylného právního posouzení skutku osoby, kterým se doručuje opis obžaloby, obviněného poučí o důsledcích s tím spojených a umožní mu se k této změně právního posouzení před rozhodnutím ve věci vyjádřit.

(3) Jakmile usnesení o vrácení věci státnímu zástupci k došetření nabude právní moci, věc se vrací do přípravného řízení.

§ y12

Nové přezkoumání obžaloby

 (1) Rozhodne-li se státní zástupce ve věci, která mu byla vrácena k došetření, opět pro podání obžaloby, přihlédne v ní i k výsledkům provedeného došetření. Předseda senátu obžalobu znovu přezkoumá.

(2) Předseda senátu přezkoumá obžalobu znovu také v případě, že věc byla přikázána soudu, u něhož je činný, nadřízeným soudem po předložení věci k rozhodnutí podle § y10 odst. 1 písm. a).

§ y13

Rozhodnutí o vazbě

 Je-li obviněný ve vazbě, rozhodne soud po přezkoumání obžaloby vždy také o dalším trvání vazby, nelze-li v zákonné lhůtě takové rozhodnutí učinit v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání.


 [TLM1]Navrhuje se již neupravovat bývalé odmítnutí návrhu na potrestání, mělo by stačit vrácení věci k došetření

Žádný komentář