§ y0

Zásada ústnosti a bezprostřednosti

(1) Jednání před soudem je ústní.

(2) Nestanoví-li trestněprocesní zákon jinak, soud smí při rozhodování v  líčení nebo zasedání přihlédnout jen k tomu, co v něm bylo projednáno, a opírat se o důkazy vyplývající z důkazních prostředků, které v něm byly provedeny; důkazy opatřuje, pokud možno, z pramene co nejbližšího zjišťované skutečnosti.

§ y1a

Výkladové ustanovení

(1) Líčením se rozumí hlavní líčení a odvolací líčení.

(2) Zasedáním se rozumí veřejné zasedání, vazební zasedání nebo neveřejné zasedání.

 (3) Předsedou senátu se rozumí i samosoudce, nevyplývá-li z ustanovení trestněprocesního zákona něco jiného. Samosoudce má stejná práva a povinnosti jako senát a jeho předseda. Předseda senátu může pověřit provedením jednotlivého úkonu jiného člena senátu.

§ y1aa

Úkony směřující k rozhodnutí věci

(1) Po podání obžaloby soud, nevyčkávaje dalších návrhů, postupuje tak, aby řízení bez průtahů směřovalo k rozhodnutí věci, včetně výkonu rozhodnutí.

(2) Předseda senátu je povinen v řízení před okresním soudem ve lhůtě 3 týdnů a před krajským soudem jako soudem prvního stupně ve lhůtě 3 měsíců od podání obžaloby učinit některé z rozhodnutí po jejím přezkoumání, nařídit ve věci hlavní líčení nebo učinit jiný úkon směřující k rozhodnutí věci. Nemůže-li tak ze závažných důvodů učinit, předloží spis předsedovi soudu, který podle povahy věci buď uvedenou lhůtu na nezbytně nutnou dobu prodlouží, nebo v souladu s rozvrhem práce soudu učiní jiné vhodné opatření k zajištění plynulosti řízení.

§ y1

Zastupování obžaloby v řízení před soudem

(1) Trestní řízení před soudem se koná na podkladě obžaloby, kterou podává a před soudem zastupuje státní zástupce. Při jejím podání a zastupování se státní zástupce řídí zákonem a vnitřním přesvědčením založeným na uvážení všech okolností případu.

(2) V řízení před okresním soudem se státní zástupce může nechat zastoupit právním čekatelem[U1] .

(3) K podání obžaloby a k jejímu zastupování před soudem je příslušný státní zástupce vyššího státního zastupitelství, než které u soudu působí, pokud vykonával dozor v přípravném řízení a věc nepředal nižšímu státnímu zastupitelství.

(4) V řízení před soudem státní zástupce vystupuje tak, aby byly objasněny všechny podstatné skutečnosti rozhodné z hlediska podané obžaloby. Za tímto účelem opatřuje z vlastní iniciativy nebo na výzvu předsedy senátu pro účely dokazování věci, data a listiny podporující obžalobu, které dosud nebyly opatřeny; přitom má stejná oprávnění jako v přípravném řízení.

(5) Státní zástupce je oprávněn i po podání obžaloby uložit policejnímu orgánu, aby opatřil pro účely dokazování věc, data nebo listinu, které potřebuje k jejímu zastupování v řízení před soudem, nebo mu poskytl jinou potřebnou součinnost. Policejní orgán přitom má stejná oprávnění jako v přípravném řízení.

(6) Státní zástupce při dokazování navrhuje provedení důkazních prostředků, které nebyly navrženy již v obžalobě, a potřeba je provést vznikla v průběhu řízení před soudem, a v případech stanovených trestněprocesním zákonem provádí dokazování.

§ y1b

Zpětvzetí obžaloby

Státní zástupce může vzít obžalobu zpět až do doby, než se soud prvního stupně odebere k závěrečné poradě; v řízení před samosoudcem až do doby, než počne vyhlašovat rozhodnutí ve věci. Po zahájení hlavního líčení může státní zástupce vzít obžalobu zpět jen tehdy, pokud obviněný netrvá na jeho pokračování. Zpětvzetím obžaloby se věc vrací do přípravného řízení.                                           

§ y2

Řízení líčení a zasedání

(1) Předseda senátu řídí líčení a zasedání.

(2) Předseda senátu je povinen dbát na to, aby byla zachována důstojnost a vážnost líčení a zasedání, aby líčení a zasedání nebylo zdržováno výklady, které nemají vztah k projednávané věci, a aby bylo zaměřeno co nejúčinněji k objasnění věci.

§ y3

Námitky

(1) Přiúkonu soudu prováděném za přítomnosti stran může každá ze stran vznášet kdykoli v jeho průběhu námitky proti způsobu řízení líčení nebo zasedání, ve kterém je úkon prováděn, a proti způsobu provádění úkonu. Námitky posoudí předseda senátu.

(2) V řízení před senátem může ten, kdo se cítí být opatřením předsedy senátu zkrácen, žádat, aby rozhodl senát.

(3) Vznesené námitky a jejich posouzení, žádost podle odstavce 2 a rozhodnutí o ní je třeba zaznamenat v protokolu[TLM2] .

§ y4

Součinnost

(1) Předseda senátu je kdykoli v průběhu řízení před soudem oprávněn vyzvat státního zástupce, aby pro účely dokazování opatřil věc, data nebo listinu podporující obžalobu nebo poskytl jinou součinnost potřebnou pro provedení důkazního prostředku podporujícího obžalobu. Při jejich opatření má státní zástupce stejná oprávnění jako v přípravném řízení.   

(2) Předseda senátu je oprávněn uložit policejnímu orgánu, aby pro účely dokazování opatřil věc, data nebo listinu, aby předvedl osobu, za podmínek uvedených v § 62 odst. 1 starého tr. ř. doručil písemnost nebo poskytl jinou potřebnou součinnost. Policejní orgán při tom má stejná oprávnění jako v přípravném řízení.

(3) Předseda senátu může, považuje-li to za vhodné s ohledem na povahu věci a osobu obviněného, pověřit Probační a mediační službu, aby vyžádala a opatřila podklady, zejména k osobě obviněného, potřebné pro rozhodnutí soudu, nebo aby zahájila úkony mediace.

§ y5

Provedení důkazních prostředků mimo líčení nebo zasedání

(1) Předseda senátu může z důležitých důvodů vyslechnout obviněného nebo jinou osobu anebo provést jiný důkazní prostředek mimo líčení nebo zasedání. Státní zástupce i obhájce obviněného, kterého se takový úkon týká, jsou oprávněni se takového úkonu zúčastnit a o jeho konání být včas vyrozuměni, ledaže nelze provedení úkonu odložit a jejich vyrozumění nelze zajistit. Účast obviněného na takovém úkonu může být připuštěna zejména v případech, kdy nemá obhájce[TLM3]  a hrozí nebezpečí, že vyslýchaná osoba v  líčení nebo zasedání nebude moci vypovídat nebo odepře výpověď anebo úkon nebude možné opakovat za účasti obviněného.

 (2) Důkazní prostředek provedený podle odstavce 1 musí být v líčení nebo zasedání v souladu s trestněprocesním zákonem znovu proveden, aby poznatek z něj získaný mohl sloužit jako důkaz. Přečíst protokol o výslechu jiné osoby než obviněného nebo jej předestřít je možné v  líčení pouze za podmínek uvedených v § y32 až y35, a jde-li o svědka, který je dítětem, o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat jeho duševní a mravní vývoj, za podmínek uvedených v § y34a/§ 102 odst. 2 starého tr.ř.

§ y5a

Spolupracující obviněný

Pokud soud přestane obviněného v důsledku porušení jeho povinností považovat za spolupracujícího obviněného, předseda senátu jej neprodleně na tuto skutečnost upozorní.


 [U1]Poznámka pro doprovodný zák. – sladit s 33/7 zákona o SZ

 [TLM2]protokolace

 [TLM3]Otázka zajištění přítomnosti při úkonu prostřednictvím videokonference bude řešena obecně (viz stávající § 52a tr.ř.

Žádný komentář