§ x36

Podmínky pro konání zkráceného přípravného řízení

(1) Podle tohoto ustanovení se postupuje u přečinů, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let, pokud lhůta od zahájení prověřování do sdělení obvinění nepřekročila 14 dnů[JP1] , a pokud

a) obviněný byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté, nebo

b) lze očekávat, že obviněného bude možné ve lhůtě uvedené v § x37 odst. 2 postavit před soud.

(2) Zkrácené přípravné řízení nelze konat nebo v něm pokračovat, jestliže je dán důvod vazby a nejsou splněny podmínky pro předání zadrženého obviněného spolu s obžalobou soudu.

§ x37

Vyšetřování

(1) Pokud v tomto ustanovení není stanoveno jinak, postupuje se při vyšetřování podle hlavy IV dílu 1.

(2) Policejní orgán[TLM2]  musí vyšetřování skončit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo proti obviněnému zahájeno trestní stíhání; státní zástupce může s přihlédnutím k okolnostem případu tuto lhůtu prodloužit nejvýše o 10 dnů nebo v případě sjednávání dohody o vině a trestu nejvýše o 30 dnů. Není-li vyšetřování v této lhůtě skončeno, koná se dále vyšetřování podle hlavy IV dílu 1.

(3) Po skončení vyšetřování předloží policejní orgán státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu a se seznamem navrhovaných důkazních prostředků nebo učiní návrh na vydání některého z  rozhodnutí uvedených v § x24 až x26, § f01 nebo f07/307 nebo § 309 starého tr.ř.; ustanovení § x22 se nepoužije.

§ x38

Náležitosti obžaloby

Obžaloba podávaná na základě výsledků vyšetřování podle § x37 neobsahuje odůvodnění.


 [JP1]Návaznost na NS Tpjn 303/2014.

 [TLM2]Do § 41 u subjektů bylo doplněno ustanovení o příslušnosti dle stávajícího § 179a odst. 2 tr.ř.

Žádný komentář