Mimořádná kasační oprávnění

§ x27

(1) Nejvyšší státní zástupce je oprávněn do 3 měsíců od právní moci zrušit nezákonné rozhodnutí státního zástupce o odložení věci podle § x12 odst. 1 a 4, o nestíhání podle § x15 odst. 1, o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci; nejde-li o rozhodnutí vydané evropským pověřeným žalobcem nebo evropským žalobcem. Rozhodnutí o odložení věci podle § x12 odst. 4 a rozhodnutí o zastavení trestního stíhání podle § x25 odst. 2, nejde-li o rozhodnutí vydané evropským pověřeným žalobcem nebo evropským žalobcem, může zrušit i pokud má za to, že není důvodné. Usnesení o odložení věci podle § x12 odst. 1 a 4, zastavení trestního stíhání o přečinu nebo o postoupení věci může být zrušeno jen na základě žádosti poškozeného.

(2) Poškozený má právo poté, co byla zamítnuta jeho stížnost proti rozhodnutí o odložení věci podle § x12 odst. 1 nebo 4, o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci, požádat do 1 měsíce od právní moci takového rozhodnutí o jeho přezkoumání nejvyšším státním zástupcem podle odstavce 1.

(3) Nejvyšší státní zástupce je oprávněn do 3 měsíců od právní moci zrušit rozhodnutí státního zástupce, kterým rozhodl o stížnosti, ačkoli nebyl příslušný k takovému rozhodnutí; nejde-li o rozhodnutí vydané evropským pověřeným žalobcem nebo evropským žalobcem. Ten, o jehož stížnosti bylo rozhodnuto, má právo požádat do 1 měsíce od právní moci rozhodnutí o stížnosti o přezkoumání příslušnosti státního zástupce, který o stížnosti rozhodl, nejvyšším státním zástupcem.

(4) Za účelem uvedeným v odstavcích 1 a 2 může státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství vyžadovat od nižších státních zastupitelství spisy, dokumenty, materiály a zprávy a provádět prověrky.

(4) Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci, pokračuje v řízení státní zástupce, který ve věci rozhodoval v prvním  stupni. Nejvyšší státní zástupce uvede v usnesení, ve kterých směrech je třeba přípravné řízení doplnit, a které skutečnosti je třeba objasnit, popřípadě které úkony je třeba provést.

(5) Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o odložení věci nebo rozhodnutí o nestíhání podezřelého, rozhodne policejní orgán o zahájení trestního stíhání, nevyřídí-li věc jinak.

(6) Zruší-li nejvyšší státní zástupce rozhodnutí o stížnosti podle odstavce 3, orgán, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, stížnost neprodleně předloží k rozhodnutí o ní příslušnému orgánu.

§ x28[TLM1] 

(1) Soudce pro přípravné řízení je oprávněn do 1 měsíce od podání žádosti poškozeného rušit nezákonné usnesení státního zástupce o odložení věci nebo zastavení trestního stíhání v řízení o trestném činu, kterým byla nebo měla být způsobena smrt, a o trestném činu mučení a jiné nelidské a kruté zacházení (§ 149 trestního zákoníku) a nezákonné nebo nedůvodné rozhodnutí státního zástupce o odložení věci podle § x12 odst. 4 nebo o zastavení trestního stíhání podle § x25 odst. 2. Žádost může podat jen poškozený, k jehož žádosti nebylo usnesení státního zástupce o odložení věci podle § x12 odst. 1 nebo 4 nebo o zastavení trestního stíhání v případech uvedených ve větě první zrušeno postupem podle § x27; to neplatí, jde-li o usnesení evropského pověřeného žalobce nebo evropského žalobce. Žádost je třeba podat do 1 měsíce od vyrozumění o výsledku přezkoumání podle § x27; v případě usnesení vydaného evropským pověřeným žalobcem nebo evropským žalobcem do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o stížnosti proti takovému usnesení.

(2) Za účelem uvedeným v odstavci 1 může soudce pro přípravné řízení vyžadovat od státních zastupitelství spisy, dokumenty, materiály a zprávy.

(3) Zruší-li soudce pro přípravné řízení usnesení o zastavení trestního stíhání, pokračuje v řízení státní zástupce, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Zruší-li soudce pro přípravné řízení usnesení o odložení věci, rozhodne policejní orgán o zahájení trestního stíhání, nevyřídí-li věc jinak. Soudce pro přípravné řízení uvede v usnesení, ve kterých směrech je třeba přípravné řízení doplnit, a které skutečnosti je třeba objasnit, popřípadě které úkony je třeba provést.

Variantně bude samostatně předložena subsidiární žaloba poškozeného.


 [TLM1]Alternativa k subsidiární žalobě, při přijetí této varianty je třeba soudce, který rozhoduje o žádosti, vyloučit z dalšího řízení.

Žádný komentář