§ e5 Počátek výslechu a poučení obviněného

(1) Před prvním výslechem orgán činný v trestním řízení zjistí totožnost obviněného, poučí jej o jeho právech, dotáže se jej na jeho osobní a majetkové poměry a předchozí tresty a objasní mu podstatu sděleného obvinění. Nelze-li totožnost obviněného ihned zjistit, je nutno k protokolu o jeho výslechu připojit takové údaje, aby tato osoba nemohla být zaměněna s jinou.

(2) V rámci poučení orgán činný v trestním řízení upozorní obviněného, že jeho výpověď slouží k jeho obhajobě, ale může být použita i jako důkaz proti němu. V případech, kdy to přichází v úvahu, upozorní orgán činný v trestním řízení v rámci poučení obviněného také na skutečnost, že

a) může se státním zástupcem za přítomnosti obhájce sjednat dohodu o vině a trestu, kterou schvaluje soud; přitom je třeba jej poučit o podstatě a důsledcích sjednání dohody o vině a trestu, o tom, že se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání proti rozsudku, kterým soud schválí dohodu o vině a trestu, s výjimkou případu, kdy takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, s níž souhlasil, a o podmínkách, za nichž může soud rozhodnout o řádně uplatněném majetkovém nároku poškozeného (§ 314r odst. 4), a

b) v řízení o zločinu může být označen za spolupracujícího obviněného; přitom je třeba jej poučit o podstatě označení za spolupracujícího obviněného, o povinnosti setrvat na svém doznání a dodržet své závazky a také o tom, že jakmile obviněný v přípravném řízení nebo v řízení před soudem poruší své závazky, nebude nadále považován za spolupracujícího obviněného.

(3) Obsah poučení se zaznamená v protokolu.

4 komentáře
  1. Mělo by být v zákoníku zakotveno, že veškeré výslechy (podání vysvětlení a svědecká výpověď apod.) by měly být nahrávány (audio a nebo video). Aby nedocházelo k ovlivňování svědků apod. Když si následně člověk stěžuje, tak se to horko těžko dokazuje. Je to tvrzení proti tvrzení. A kolegové vždy budou stát na straně vyšetřovatele.

    1. To by sice bylo dobré i pro policisty samotné, neboť se velmi často setkávám s falešnými nařčeními ze strany vyslýchaných (osob podávajících vysvětlení), ale v současné době si to nedokáži představit. Bylo by nutné nakoupit záznamovou techniku každému pilicistovi, který vede trestní řízení…

  2. Mělo by se konečně doplnit to nejdůležitější:

    „poučí jej o jeho právech A UČINÍ DOTAZ, KTERÝCH PRÁV CHCE VÝSLOVNĚ VYUŽÍT,“

    V praxi s běžně stává, že orgán odrecituje seznam práv a rovnou začne s výslechem. Zejména u zranitelných skupin osob (starší, nemocní, děti, lidé bez vzdělání) nelze čekat, že budou schopni se sami ozvat „ale já chci využít svého práva na právní zastoupení“.

Komentáře jsou uzavřeny.